Modris

4 posts

BioKurland-RU

BioKurland- это семейное предприятие, которое занимается биологическим растениеводством и получило соответствующий сертификат в организации, компетентном проводить сертификацию продуктов в соответствии с регламентами ЕС, еще с 2005 года. Поля предприятия площадью в 240 га находятся в Звардской волости, где 80 % территории покрыты лесами и которая не загрязнена производствами и автодорогами. […]

BioKurland-LV

BioKurland ir ģimenes uzņēmums, kurš nodarbojas ar bioloģisko augkopību un ir ieguvis atbilstošu sertifikātu institūcijā, kas ir kompetenta veikt produktu sertificēšanu atbilstoši EK regulām jau no 2005. gada. Uzņēmuma lauki 240 ha platībā atrodas Zvārdes pagastā, kurā ir 80 % mežu un ko nav piesārņojušas ražotnes un autoceļi. Robežojas ar […]

BioKurland-DE

BioKurland ist ein Familienunternehmen, das mit dem biologischen Pflanzenabbau beschäftigt ist und die Zertifizierungsstelle, die bereit seit 2005 berechtigt ist, die Produkte gemäß EU-Verordnungen zu zertifizieren, hat uns das erforderliche Zertifikat ausgestellt. Unsere Äcker haben die Fläche 240 ha und befinden sich in der Gemeinde Zvārde. 80% von der Fläche […]

BioKurland-EN-DE-LV-RU

BioKurland is a family enterprise engaged in biological crop production, and has obtained a respective certificate from competent institution of product certification in accordance with EC regulations already since 2005. Fields of enterprise 240 ha in area are located in Zvārdes civil parish where 80 % of territory is covered […]